1994

BIM Nedir?

BIM Nedir?

Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modeli) 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM bir program ya da ürün değil, bir yaklaşımdır. Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini ve hızını arttırarak, son kullanıcılar için en uygun ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sistem, üç boyutlu sayısal modelleme yapısıyla görsel bir modelin çok ötesine geçerek, yapının imalatı ile ilgili tüm bilgileri içeren, sürekli geliştirilebilen çok fonksiyonel bir yönetim ve bilgi paylaşım aracı görevi görmektedir. 

alt

BIM Neden Gereklidir?
BIM sonuç değil başlangıçtır. BIM uyumlu modellenmiş bir tasarım, üzerinde tuttuğu verilerle tüm proje boyunca kullanılabilecek bir 3 boyutlu veri bankası görevi görür. Projelerde verimliliği, kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek için yapılması gereken ilk şey, tasarım aşamasında BIM’e geçerek proje üzerindeki kontrolü yükseltmektir. Hazırlanan BIM modeli sayesinde,  süresel planlama, maliyet yönetimi, simülasyon çalışmaları ve tesis yönetimi hızlı ve doğru olarak yönetilebilir.

alt

Yeşil bina konseptinin yönetilebilmesinde BIM büyük kolaylık sağlar. Tesisin enerji yönetimi ve karbon ayak izi konusunda tasarım aşamasından itibaren doğru adımlar atabilmek, BIM uyumlu modelleme ile oldukça kolay olmaktadır. Geleceğin sürdürülebilir projeleri için BIM çok yararlı bir başlangıçtır.

BIM inşaat proje süreçlerindeki kopukluğu ortadan kaldırır. Herkesin tek model üzerinden aynı dili kullanmalarını sağlar. Bu açıdan BIM açıklık ve ortak çalışmayı destekleyerek, sürdürülebilir değer yaratır.

alt

Nereden Başlamalı?

Adım Adım BIM’e Geçiş
Konuya sadece  yazılım yatırımı olarak bakmak, şirketlerin en sık yaptığı ve başarısızlığa neden olan faktörlerden biridir. BIM uyumlu çalışmak, tasarımdan şantiyeye toplu bir zihniyet değişikliğidir. Süreçlerin kalitesinin yükseltilmesi ve çalışanların katılımını gerektirir.

BIM’e adım adım geçilmesi, şirketler için en sağlıklı çözüm yolu olarak ön plana çıkmaktadır. Her şirketin izleyeceği adımlar, şirketin yapısı ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermekle birlikte yönetim desteği ve projenin tüm taraflarının (tasarım, proje yönetimi, yüklenici, malzemeci, ekipman üreticisi) katılımı ön şarttır.

alt

BIM Neler Kazandırır?

BIM Dünya’da yapılan tüm çalışmalarda görüldüğü üzere geri dönüşü hızlı olan doğru bir yatırımdır. Her yatırımda olduğu gibi şirket için uygun çözümler seçilmelidir. BIM işlerin daha maliyetli ve daha uzun sürmesine sebep olan bir sistem değildir. Planlama aşamasında yapılan hataların planlama aşamasında fark edilmesine sebep olur. Bu durum tasarım ve planlama ekipleri üzerindeki yükü arttırıyormuş gibi görünse de, ekibin yetkin hale gelmesi ile yük azalmış olacaktır. Bu açıdan bir önceki bölümde açıklandığı gibi yetkinlik arttırılırken, yükün dış desteklerle azaltılması, ekibin BIM’e olan inancını arttırmaktadır.

BIM’in belli başlı avantajları şu şekilde sıralanabilir;

alt Tasarım sürecinde, koordinasyonun ve oluşabilecek sorunların oluşmadan önlenmesinin sağlanması,
alt Maliyet hesaplarında hata paylarının minimize edilerek, rekabet gücünün arttırılması,
alt Uygulama aşamasında, uygulama hataları, değişiklik talepleri, malzeme, makine ve işçilik kayıplarının minimize edilmesi,
alt Lojistik sisteminin en uygun şekilde planlanmasının sağlanması,
alt Kontrat yönetiminde oluşacak sorunların minimize edilmesi,
alt Süresel sapmaların minimize edilmesi,
alt Nakit akışının ve maliyetlerin etkili olarak kontrol edilmesi,
alt Proje süreci ile ilgili dataların, daha sonraki analizlerde kullanılması amacıyla saklanması,
alt Stratejik kararların hızlı ve doğru olarak verilmesi,
alt Proje ile ilgili raporların şeffaf ve anlaşılır olarak oluşturulması,
alt İnşaat atıklarının minimize edilerek, çevre etki değerlendirmesinin daha etkili yapılması,
alt Belirsizlikleri minimize ederek, tarafların aldığı risklerin netleştirilmesi,
alt İşveren memnuniyetinin ve karşılıklı güvenin arttırılması,
alt İnşaat kontrol kalitesinin yükseltilmesi, bu sayede depreme dayanıklı ve kaliteli yapı stokunun arttırılması,
alt Çevreci yapı çözümleri olarak adlandırabileceğimiz, “Green Building” konseptinin en doğru şekilde uygulanmasının sağlanması şeklinde özetlenebilir.
alt BIM konusunda öncü olan firmalar, müşteri portföylerinin kalitesini arttırarak, yüksek karlılığa daha kolay ulaşabilirler.

Tüm Firmalar için BIM
BIM sistemi esnek ve dinamik bir yapı olduğu için, sadece büyük ölçekli firmalar için değil, tüm firmalar için uygulanabilir bir sistemdir. İnşaat sürecinde bulunan tüm firmalar süreçlerini daha kontrol edilebilir ve kaliteli hale getirmek için kendi ihtiyaçlarını karşılayacak modifikasyonlarla, BIM sistemini kullanabilirler.

Şirketler sistemi kurmak istediklerinde, önemli zorluluklarla karşılaşacaklardır. Bu zorluklar, konusunda deneyimli danışman firmaların desteği ile çözülürken, elde edilecek sonuç, firmalara taklit edilmesi kolay olmayan, sürdürülebilir rekabet avantajları sağlayacaktır.

Sektörün geleceğinde, gerek yerini korumak isteyen, gerekse kendine yer edinmek isteyen firmalar için BIM sistemi çok değerli bir araç olarak görülmelidir.

Sonuç olarak önemli olan BIM’i şirket süreçlerine dahil etmek, BIM konsept olmaktan çıkarıp YAŞAYAN BIM’e ulaşmak.